2023-08-20

    

   Franjo Talan

    

   Dru tvo za obilje avanje grobi ta ratnih i poratnih rtava

   Kolodvorska 3, 42 000 Vara din, osnovano 20. rujna 2000. godine  

   IBAN HR8723600001101736832, MB 01517163, OIB 20358865131

    

    

   Uz Europski dan sje anja na rtve totalitarnih i autoritarnih re ima

    

   U spomen na rtve grobi ta Kolnjak i Gaj polo eni vijenci i zapaljene svije e

    

   Povodom obilje avanja Europskog dana sje anja na rtve svih totalitarnih i autoritarnih re ima izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, Op ine Gornji Kneginec i Dru tva za obilje avanje grobi ta ratnih i poratnih rtava  polo ila su vijence i zapalila svije e ispred spomen obilje ja na strati tu u umi Kolnjak.

   Na po etku komemoracije hrvatsku himnu Lijepa na a domovina otpjevale su lanice VS Kneginje , a potom su vijence polo ili i svije e zapalili, gospo a Tanja Antunovi  Had i , na elnica Sektora za rtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja iz Ministarstva hrvatskih branitelja, kao izaslanica potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra Tome Medveda, op inski na elnik Goran Kani ki, ujedno i izaslanik upana Vara dinske upanije An elka Stri aka nakon ega su vijenac polo ili i svije u zapalili i predstavnici Dru tva za obilje avanje grobi ta ratnih i poratnih rtava.

   U ime Dru tva za obilje avanje grobi ta ratnih i poratnih rtava svima je na dolasku zahvalio Franjo Talan, te pozvao nazo ne na slijede a aktivnosti vezane uz o uvanja uspomene na rtve ratova, poratnih progona kao i stradale od posljedica progona diktatura i autoritarnih re ima, fa izma, nacizma i komunizma. Tako je za 25. rujna, s misom u 11 sati, planiran na groblju upe Svibovec, u naselju Svibovec Topli ki, pokop rtava prvih masovnih likvidacija na podru ju Vara dinske biskupije, a koje su pogubljene nakon partizanskog zauzimanja Vara dinskih Toplica, 29. rujna 1943. godine. rtve su pokopane na predjelu Jak enica, u umi oko 2 kilometra od naselja Leskovec Topli ki. Zalaganjem lanova Dru tva spomen kri je nad jamama u kojima su bile rtve pokopane postavljen 28. rujna 2003. godine, a isti je blagoslovio i misu zadu nicu predvodio mons. Marko Culej, prvi vara dinski biskup. U razdoblju od 11. do 17. studenoga 2014. godine izvedena je ekshumacija u kojoj su iz dvije jame izva eni posmrtni ostaci 72 rtve koje su odvezene na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagreb. UZ potporu grada Vara dinske Toplice i Ministarstva hrvatskih branitelja stekli su se uvjeti za dostojan pokop rtava, a to e se i realizirati zadnje nedjelje u rujnu. lanovi Dru tva prethodno e u 9,30 polo iti vijenac i zapaliti svije e na grobu rtava u Kalni koj Kapeli. Naime dio rtava te 1943. godine poubijan je i iznad naselja urilovec, koje su potom, po etkom 1944., pokopane u zajedni ki grob na groblju u Kalni koj Kapeli gdje je spomen kri postavljen na Sesvete 2009. godine. Dakle prvi dio sje anja na rtve odr at e se ujutro, s po etkom u 9,30 sati gdje e nakon polaganja vijenaca, kao i svih prethodnih godina, molitvu predvoditi vl Stjepan Makar, upnik upe Ljube ica, a potom emo se pridru iti misi i pokopu rtava u Svibovcu Topli kome.

   U programu obilje avanja sudjelovao je i enski vokalni sastav Kneginje. Nakon himnu Republike Hrvatske i polaganja vijenaca molitvu je predvodio upnik Tihomir Kosec, a nakon komemoracije u upnoj crkve Svete Marije Magdalene odr ana je misa zadu nica za sve rtve ratnih i poratnih stradanja u Drugom svjetskom ratu i pora u, kao i za poginule u Domovinskom ratu.

   Europski dan sje anja na rtve svih totalitarnih i autoritarnih re ima utvr en je Deklaracijom Europskog parlamenta od 23. rujna 2008. godine dok je Hrvatski sabor 2006. godine donio Deklaraciju o osudi zlo ina po injenih tijekom totalitarnog komunisti kog poretka u Hrvatskoj u razdoblju od 1945. do 1990. godine. U njoj je navedeno da su totalitarni komunisti ki re imi bili, bez iznimke, ozna eni masovnim povredama ljudskih prava.

    

   Od strane Dru tva za obilje avanje grobi ta ratnih i poratnih rtava Vara din komemoraciji su bili nazo ni: Franjo rep, Vladimir Horenec, Josip Kocijan, Franjo Talan i Boris Veselnik, a kasnije nam se pridru io i Stanko Cecelja.

    

   Ujutro u 8 sati zapalili smo svije e i na grobi tu Gaj Strmec Podravski, a tu su nam se pridru ili i lanovi Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata klub Petrijanec koji su nam pred petnaestak godina pomogli postaviti sada nji spomen kri .

    

   Zapisao i fotografije snimio i uvrstio Franjo Talan, za portal Pieteta pripremio Dragutin afari

    


    

    

   20220823-01_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    

   20220823-02_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    


    

    

   20220823-03_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    

   20220823-04_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    


    

    

   20220823-05_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    

   20220823-06_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    


    

    

   20220823-07_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    

   20220823-08_grobi te Kolnjak Gornji Kneginec.jpg

    


    

    

   20220823-09_crkva sv. Marije Magdalene Gornji Kneginec- misa za rtve grobi ta Kolnjak .jpg

    

   20220823-10_grobi te_Gaj_Strmec_Podravski.jpg

    

    


    

    

   20220823-11_grobi te_Gaj_Strmec_Podravski.jpg

    

   20220823-12_grobi te_Gaj_Strmec_Podravski.jpg