* PRVI SPOMENIK KRUMPIRU U EUROPI *
center>

  2014-05-02

  Šafarić - Porijeklo prezimena | Ogorje.net

   

  Šafarić

  Broj komentara: 1 - Pročitajte komentare! (Čitanja: 451)

  Prezime Šafarić nije u podacima knjige "Hrvatski rodovi općine Muć" pa je postavljen upit od strane posjetitelja. Stoga se pozivaju svi koji imaju nekakve podatke o porijeklu prezimena Šafarić, da ih ovdje upišu pod komentare kako bi ih podijelili s ostalima.

  Hvala!

   

  upit izvršio: Svjetlana

   

   

  Prezime SAFARIC (na S je tvrdi znak) je po podrijetlu motivirano SLUZBOM (POLOZAJEM, ZANIMANJEM) jer je prvonositelj bio SAFAR (na S je tvrdi znak), sto znaci-prema pravnom povjesnicaru V.Mazuranicu--d i s p e n s a t o r (lat.dispensare=podijeliti, razrediti, upravljati; osloboditi, razrjesavati) itd., "razdavnik(Belost.), onaj koji raspolaze kao sluzbenik gospodarov gospodarskim prihodom itd. "Rijec S a f a r (na S je tvrdi znak) je njem.rijec, i to -- prema Miklosicu --staronjem. (a prema nekim jezikoslovcima je sr.vis.njem.)  SCHAFFAERE, sto znaci UPRAVNIK ili NADZORNIK (gospodarevog) DOMACINSTVA. Od zanimanja SAFAR izved, je i ovo prezime: SAFAR+deminutiv. Nastavak --IC=S A F A R I C, sto znaci SAFAROV SIN. --Ovo prezime nose Hrvati, a vecinom potjece iz okolice Cakovca. Safarici(Saffarich, Saffarych) su bili hrvatski plemici, a najstariji dokumenat o tome je od pocetka 16-og stoljeca. --Ima i hrvatsko prezime SAFAR (na S je tvrdi znak). Njemacka plemicka obitelj SHAFFER javila se u ranom srednjovjekovlju,i to u pokrajini (drzavi) Hessen, i njen naziv kao i naziv hrvatskih prezimena SAFAR i SAFARIC su izvedeni iz iste njem.rijeci: SCHAFFAERE. Ova njemacka plemicka obitelj bila je vrlo utjecajna u politici, gospodarstvu i u drustvu, a njeno ime je zabiljezeno u dokumentima u razlicim varijantama: Schefer, Schaefers, Schafer, Shaefer, Shaver, itd. ---IZVOR: V.Mazuranic, Prinosi za hrv.pravno -povjestni rj, Zagreb,1908-1922.,str.1421-1422.;

  www.safaric-safaric.si/1507_safarici/1507_Safarici.htm;www.houseofnames.com/shaffer-family-crest


ŠAFARIĆ ili Saffarich, Saffarych
Potomci danas žive po cijelome svijetu    

   ŠAFARIĆI, hrvatski plemići prije 500 godina

    

   Najstariji pisani trag hrvatskih plemića Šafarića otkriva se s početkom l6.stoljeća, u dokumentu koji nosi latinski naslov "Regestrum factum super contributione Regie iiaiestatis in  processu Nicolai Drobitel - Anno Domini millesimo quingentesimo septimo" /"Popis izrađen za kraljevski porez u okrugu Nikole Drobitela - ljeta Gospodnjeg 1507"/. Porezni okrug plemićkog suca Drobitela nalazio se u Križevačioj županiji. Originali svih dokumenata, koji spominju plemiće Šafariće do 1598. godine, nisu u posjedu Hrvatske. Nalaze se u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti, u zbirci "Diplomatikai leveltar", pa ih ovdje prenosimo prema knjizi hrvatskih povjesničara Adamčeka i Kampuša "Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću" /izd."Liber", Zagreb 1976/.

    

   Na str. 24.navedene knjige /fotokopija u prilogu/ stoji:

   "Provincia Chasmensis

   / 2.stupac, l3.red:/

   THWRKOWCZ relicte Sapharych 2"

   - u prijevodu:

   "Provincija /kotar/ Ćazmanska

   Turkovec, udove Šafarić 2".

    

   Zapis govori o plemkinji udovici Šafarić, koja u selu Turkovcu posjeduje dva "dima". "Dim" /latinski: fumus/ bio je u ono doba porezna jedinica, pod kojom se podrazumjevala starinska kućna zadruga što se okupljala oko jednog ognjišta, jednog dima. U njoj su uz roditelje živjela sva braća sa svojim obiteljima.

    

   Mjesto, koje se u Čazmanskom kotaru prije 490 godina nazivalo Turkovec, pod tim imenom više ne postoji.

    

   Navedeni dokument iz 1507.g. spominje još dvije plemićke obitelji Šafarića, pod naslovom "Provincia Dombrensis" /kotar Dubrava, između Čazme i Vrbovca/. To su Šafarići s imanjem Belkovec i Šivec.

    

   Godine 1508. ban je oslobodio od poreza imanje plemića Bernarda Šafarića u kotaru Križevci. Takve odluke donosile su se zbog ratnih pustošenja ili epidemija kuge, tj. raseljavanja kmetova. Godine 1512. u ranije spomenutom Belkovcu popisano je imanje plemkinje Šafarić.

    

   Godine 1517. kralj Ljudevit II dodjeljuje povelje o plemstvu Bernardu, Jurju i Stjepanu Šafariću - navodi dr.Ivan Boničić u knjizi "Der Adel von Kroatien und Slavonien" /Nurnberg, 1899./.

    

   Popis poreznih dimova za županije Zagrebačku i Križevačku iz 1578.g. navodi plemkinju Katarinu Šafarić, koja u Gornjoj Stubici posjeduje jedan dim. Dotad vezani za Križevačku županiju, Šafarići se sada pojavljuju na vlastelinstvu stubičkom. Popis je nastao pet godina nakon Gupčeve bune. Turci su u međuvremenu opustošili cijeli kraj između Križevaca i Ivanića, a u Čazmi postavili sjedište svog sandžaka /oblasti/. Time se može objasniti i migracija Šafarića u Zagorje, u županiju Zagrebačku.

    

   Godine 1596. Ladislav Šafarić je već plemićki sudac Zagrebačke županije. U njoj mu je dodijeljen i jedan porezni okrug, na kojem je dužan obaviti popis plemića-poreznih obveznika, prikupi kraljevski porez i izraditi obračun. Od tog Šafarića potječe i grb-pečat iz 1595.godine, priložen ovom tekstu a objavljen u ranije spomenutoj knjizi dr.Ivana Bojničića, uz oznaku "Saffarich /Šafarić I/".

    

   Krajem l6.stoljeća, vlast hrvatskog bana i Sabora svela se na još samo tri županije: Zagrebačku, Križevačku i Varaždinsku. Sve ostalo od "nekoć slavne kraljevine Hrvatske", kako su je nazivali kroničari, palo je pod vlast Turaka, ili je otrgnuo Beč za vojnu krajinu pod svojom upravom.

    

   Turci su bili zauzeli Podravinu do Đurdevca, njihovi su topovi razorili tvrđavu Božjakovinu pred Zagrebom. Padom Siska u turske ruke 1593.g. otvorila su im se vrata u nebranjeno dolnje

   Pokuplje i u Turopolje - sve do Samobora i Okića.

    

   Noćni upadi turskih akindžija, jurišne konjice, nemoćna zvonjava s crkava u znak uzbune, sela u plamenu, povorke s plijenom i robljem koje tjeraju u sužanjstvo - to je bila svakodnevna slika najbliže okolice Zagreba krajem l6.stoljeća. Kako se, u takvom okviru, pojavljuje prezime Šafarića?

    

   Suočen s naraslim potrebama za obranu zemlje,  već iscrpljene ratom, Sabor je 1598.g. donio zaključak da se mora popisati svaki dom u preostaloj Hrvatskoj - radi ratnog poreza. Dokument, koji je tako nastao, nosi naslov "Coscriptiones dicarum, Tomus I" /Popisi kraljevskog poreza, knjiga I/, a danas se čuva u hrvatskom državnom arhivu.

    

   U nastavku slijede fotokopije stranica, na kjima se pojavljuje prezime Safarić:

   Str. 323 A / 7. red odozdo:/

   "Portio haeredum condam Ladislay Saffarich

   In Bozakowcz

   Micahel Babecz, colonus

   In Dobry Zdenecz

   Thomas Fwcyhek, colonus",

   - u prijevodu:

   "Imanje nasljednika pokojnog Ladislava Šafarića

   U Božakovcu

   Mihael Babec, kmet

   - U Dobrom Zdencu

   Tomo Fuček, kmet".

   Božakovec se nalazio, a Dobri Zdenci su još i danas na području Gornje Stubice.

    

   Str.326, 8.red odozdo:          

   "Portio doninae Catharinae Sapharich

   consortis  epregii Joannis Bersych

   In Domyancz

   Blasius Nowak, colonus

   In Volyawcz

   Jacobus Klobaz, inquilinus",

   - u prijevodu:

   "Imanje gospođe Katarine Šafarić

   supruge plemenitog Ivana Heršića

   u Domjancu - Blaž Novak, kmet

   U Voljavcu - Jakob Klobas, gornjak"

   Gornjaci su bili feudalni podložnici koji su uzgajali gorice, vinograde - izvor najvećih prihoda tadašnjih vlastelina.

    

   Str. 325 A:       "Portio egregii Georgii Saffarych

   In Domyancz - Margaretha Wllahoaycza, inquilina"

   - u prijevodu:

   "Imanje  plemenitog Jurja Šafarića

   U Domjancu - Margareta Vlahovica, gornjakinja" .

    

   Str . 362.         "Portio egregii Michaelis Safarych

   In Adamowcz

   Thomas Zolar, colonus

   In Nezpessa

   Petrus Hundery, colonus"

   - u prijevodu:

   "Imanje pl. Mihaela Šafarića

   U Adamovcu - Tomo Solar, kmet

   U Nespešu - Petar Hundrej, kmet".

   Adamovec i Nespeš nalaze se u Prigorju, zapadno od Zeline.

    

   Str.425 A, 9.red:        "Jadicatus Jelekowcz

   ...  In Zablattya

   /5.red:/ Gregor Saffarych, colonus",

   - u prijevodu:

   "Sučija Đelekovec

   U Zablatju - Grgur Šafarić, kmet".

   U sučiji /seoskoj općini/ Đelekovecu, sjeverno od Koprivnice, popisan je 1508.g. prvi  kmet međe tadašnjim Šafarićima–Grgur. Možda je i on ranije bio plemić u Križevačkoj županiji, koji se kao izbjeglica stavio pod zaštitu vlastelinstva velikašice Anemarije Ungnad, supruge velikaša Tome Erdodyja, pa u Zablatju dobio selište. Tu zaštitu morao je, po tadašnjem običaju, platiti pokmećivanjem.

    

   Str. 445,  12.red odozdo:

   "Portio nobilis Georgii Saffarych

   ac haeredum condam Ladislav Saffarych

   et consortis Joannis Hersych

   In Zenth Dyenes

   Fabianus Hysak, inquilinus",

   - u prijevodu:

   "Imanje pl. Jurja Šafarića

   i nasljednika pok. Ladislava Šafarića

   te supruge Ivana Heršića

   U Sv Dijanešu

   Fabijan Hišak, gornjak".

   Dijaneš se nalazi u Prigorju, nedaleko Trbovca. Te gorice koje je obrađivao Fabijan Hišak, pripadale su kao suvlasnicima pl. Jurju Šafariću, nasljednicima pok. Ladislava Šafarića i Katarini Šafarić, supruzi Ivana pl. Heršića.

    

   U onom dijelu navedene isprave, koja je danas u Mađarskom državnom arhivu pod oznakom "Conscriptiones portarum, Tomus XLVII" /Popisi poreznih jedinica, knjiga 47/, prezime Šafarića bilo je 1598.godine zapisano još dva puta:

   1/ Stjepan Šafarić, gornjak u naselju Selno /Tuhelj/

   2/ Juraj pl.Šafarić, suvlasnik jednog selišta

   u Repnom kod Zlatar-Bistrice.

    

   O vremeskom okviru, koji je krajem 16.stoljeća određivao i sudbine naših Šafarića, govori priložen podsjetnik "Godina 1598. u Hrvatskoj", uz popis literature koja se opširnije bavila tim razdobljem.

    

   Pet stoljeća od nastanka najstarijeg pisanog spomena o prezimenima Šafarić zanimljivo je upitati - gdje su živjeli Šafarići u Hrvatskoj sredinom XX. stoljeća.

    

   Dobar dio odgovora na to pitanje pruža knjiga "Leksik prezimena SR Hrvatske", koju je 1948.g. objavila Matica Hrvatska.

    

   Tada su /1948./ Šafarići bili popisani u sljedečim mjestima /prva brojka u razlomku znači osobe, a druga obitelji/:

    

   Kotar

   Čakovec - grad 10/4, Slakovec 14/2, Strahoninec 12/4, Mali Mihaljenec 12/2, Nedelišće 4, Pleškovec l, Juroščak 5/2, Lopatinec 17/3, Macinec 5/l, G. Dubrava 5/2, Grkaveščak 5/1, Belica 27/6, Bogdanovec l, Brezje 20, Bukovec l, Dragoslavec 15/5, Dragoslavec Breg 15/3, Dragoslavec Selo 12/5, Okrugli vrh 2,  Preseka l, Puščina 15/3, Sv.Martin na Muri l, Trnovec 11/3,Vuletinec 28/6, Vukanovec 48/9, Zasadbreg 6/l, Zebanec 6/1

   Prelog - Dekanovec 3/l, Domašinec 7/l, Goričan 5, Novakovec 9/l, Podbrest 12/2

   Varaždin - grad 8/2, Madžarevo 2/l, Bartolevec 2/1

   Bjelovar - 9/3

   Ludbreg - Bolfan 4/1

   Đurmevac - Sedlarica 14/2, Dinjavac 2/l, Kloštar 5/l, M. Črešnjevica 5/1

   Križevci - Hrstovo 10/2

   Osijek - 4/2

   Ivanec - Purga 2/1

   Virovitica - Rezovac 4/1

   Samobor - 1

   Zagreb - 34/11

   Vinkovci - 1

   Senj - 1


    

   1507. Popis dimov kraljevski porez u kotaru plemićkog suca Nikole Drobitela u Križevačkoj Županiji.

   REGISTRUM FACTUM SUPER CONTRIBUTIONE REGIE MAIESTATIS IN PROCESSU NICOLAI DROBITEL ANNO DOMINI MILLESIMO OUTNGENTESIMO SEPTIMO

    

   PREZEKA Ladislai Gazda . . . . . . .                             8

   ROKWNUK Thomc Duorcky1. . . .                            3

   VELYKA Emerici . . . . . . . . . . . . .                            20

   PREZEKA Mathie litterati . . . . . . .                  4

   BELOWARCZ Ladislai Farkas . . . .                          9

   RAKONUK Georgii Puciych1 . . . .                            22

   RAKUNUK Stephani Humzky judicis nobilium . .       34

   RAKUNUK Thome Myksych . . . . .                          9

   PR^ZEKA domine Dorka . . . . . . . .                           11

   RAKUNUK plebanl . . . . . . . . . . . . .                          2

   DULEPZKA magistri Francisci . . . .                           8

   Opidum RAKUNUK1 . . . . . . . . . . .                          45

   RAKUNUK SUPERIOR1 . . . . . . . .                          20

   Villicatus PREZEKA1 . . . . . . . . . . .                           10

   WELYKE Nicolai Palfy1 . . . . . . . . .                           2

   VRBOUCZ Stephani Bomthwa1 . . .                           5

   VRBOUCZ Nicolni Boruthwa . . . . .                          4

   Johannis Boruthua ibidem . . . . . . . .                            4

   Georgii Boruthua  . . . . . . . . . . . . . . .                           2

   VRBOUCZ Sigismundi . . . . . . . . . .                           2

   VRBOUCZ AnthoniI Botuthwa1 . . .                           3

   ZENTH DYENES relicte ducisse1 . .                          5

   Superior provincia VRBOUCZ . . . .                           45

   VRBOUCZ Madaraz 1 . . . . . . . . . . .             1

   VRBOUCZ domini plebani . . . . . . .                           12

   Opidum VRBOUCZ1 . . . . . . . . . . .                           65

   Prebendarii Ibidem . . . . . . . . . . . . .                             1

   DULEPZKA relicte Dauidis . . . . . .                            20

    

   Proviutcia ad Iwanych

   LUPOGLAW uterque dominl episcopi1 . .                   26

   OPATHYCHYNCZ INFERIOR1 . .                          15

   OPATHYCHYNCZ SUPERIOR1 . .                         10

                                                                                   153 (1)

   1 solvit

    

   POLYANA Franciscl Keczer1 . . . . .                          11

   DONADOUCZ More1 . . . . . . . . . .                           5

   PRECHECZ Mathie1 . . . . . . . . . . .                            5

   REGOWECZ domini episcopi1 . . .                             11

   OBRES Petri Horwath1 . . . . . . . . .                            3

   WYNARCZ monialium1 . . . . . . . .                             37

   Opidum IWANYCH1 . . . . . . . . . . .                           103

   Plebani de IWANYCH1 . . . . . . . . .                           6

   Stephani Span . . . . . . . . . . . . . . . .                              9

   DWBOWCZ Ade1 . . . . . . . . . . . . .                           10

   DWBOWCZ Balthasaris1 . . . . . . . .                           3

   WUZMOUCZ Stephani Horuath1 . .                           4

   MYHALENCZ Francisci1 . . . . . . . .                          10

   LAZECZ Georgii1 . . . . . . . . . . . . .                             3

   ZERKOWCZ Borsonczy1 . . . . . . .                             2

   OKCHEWCZ Stephani prebendarii1                                   4

   BENEDICOUCZ Thome1 . . . . . . . .                          3

   JACUPELCZ Marci1 . . . . . . . . . . . .                          2

   LYPOWCZ Brodarych1 . . . . . . . . .                            1

   KLWCH Lwdwayewych1 . . . . . . . .                           2

   ZERSYNCZ Anthoni1 . . . . . . . . . . .                           4

   WERHOUCZ Vrbani1 . . . . . . . . . .                             1

   BENEDICOUCZ Chychynay1 . . . .                             8

   GAYANCZY Kosowczy1 . . . . . . . .                           2

   BENEDICOUCZ Michaelis Horuath1 . . . . .    1

   BREGCHEWCZ Stephani1 . . . . . . . . . .                     1

   Plebani OMNIUM SANCTORUM1 . . . . . . .             2

   POLYE wayuode Johannis1 . . . . . . . . .                      3

   Villicatus DRAKCHA. Procuratio1 . . . . . . .     6

   TREMECZ Georgii1 . . . . .                                          2

   SYPRAK Johannis1 . . . . . .                                        2

   GRABERYA Blasii1 . . . . . .                                       2

   (1) zbroj iznosi 427

   stranica 23

    

   MLAKA Martini predialis1 . . . . . .                               1

   GWRGEROUCZ relicte Leonardi1 . . . . . . .     4

   RAY Ttumbytas1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     2

   MYKUSEWCZ Nicodemi1  . . . . . . . . .                      4

   37(2)

   BEREGI Leonardi1 . . . . . . . . . .                                  3

   NOVA VILLA sub Gemlech1 . . . . . .                          5

   Predialium In lWANYCH . . . . . . .                             75

   OBED Sancte Trinitatis1 . . . . . . . . . .              41

   ZELCZE domini episcopi1 . . . . . . . . .                         41

   Opidum OBED1 . . . . . . . . . . . . . . . .              51

   Plebant Sancte Trinitatis1 . . . . . . . . . .             15

   BYENYK prepositi1. . . . . . . . . . . . . . .                      27

   Ibidem plebani1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     3

   Prebendarii tbldem1 . . . . . . . . . . . . . . .                       2

    

   Piovincia Chasmensis

   ZYZSTHAN1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .             21

   Opldum NARTH1 . . . . . . . . . . . . . .                           27

   Plebani ibidem1 . . . . . . . . . . . . . . . .                            3

   LOWKOWCZ Stephani Bradach1 . . .                         6

   LAZEN Georgii1 . . . . . . . . . . . .                                 8

   HRAZTINA Michaelis1 . . . . . . . . . . . .                       2

   GREGORCHYNCZ Johannis Tharnok1 . . . . .            5

   GRYMOUCZ Nicolai Bradanych1 . . . . . . . . .             4

   LOWKOWCZ Ladislai Bradach 1. . . . . . . . . . .         9

   Opidum ZERDAHEL domini episcopi1  . . . . . .           52

   Plebani ibidem1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 6

   KOMOSOWCZ Petri Fekethe1 . . . . . . . . . .             4

   Plebani SANCTI STEPHANI 1 . . . . . . . . . .    6

   MAROUCHA Ladislai1 . . . . . . . . . . . . . . . .  4

   PYCHWLYNCZ Anthonii presbiteri1 . . . .                 4

   THWRKOWCZ Blasii Rosecz1 . . . . . . . . . .  1

   GRYMOWCZ Paihykas1 . . . . . . . . . . . . . . .  2

   Opidum CHASMA domini episcopi' . . . . . . .             51

   ENDERCOWCZ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           7

   GRACHYNA dominii episcopi1 . . . . . . . . . . .             9

   ZLOBODA eipsdem1 . . . . .                                       6

   CZEKNO eiusdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

   GRAMCHOUCZ domini episcopi . . . . . . . . 17

   ZWINARCZ eiusdem . . . . . . . . . . . . . . . . . .             25

   ZENTH IWAN magistri Johannis1 . . . . . . . . . 1

   ZENTH IWAN magistri Nicolai senioris 1. . . .             2

         118(3)

   ZENTH IWAN magistri Johannis junioris1 . . . . .         3

   RAKYTHNYCZA praedicatorum1 . . . . . . . . . . .        7

   ZENTH IWAN Matheus1 . . . . . . . . . . . . . . . . .          2

   ZENTH IWAN magIstrl Ladlslai1 . . . . . . . . . . .         1

   1 solvit

   stranica 24

    

   Plebani CHASMENSIS1 . . . . . . . . . . . . .                  3

   RAYKOWCZ relicte Josa1 . . . . . . . . . . .                   3

   Plebani Sancti Georgii1 . . . . . . . . . . . . . . .                  3

   Stcphani Rakarych1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2

   BORSOWCZ Nicolai1. . . . . . . . . . . . . . . .                 7

   BORSOWCZ Petri1 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 4

   ZTHOLNYCOUCZ Luce Horuath1 . . . . .                   4

   KWPOZOUCZ Georgii Kerhen1 . . . . . . . .                6

   Balthasaris Jwrsincz1 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2

   ZELNA Georgi Mykulas1 . . . . . . . . . . . . .                  4

   KOKOREKOWCZ Francisci1. . . . . . . . . .                1

   THWRCOUCZ relicte Sapharych1. . . . . .    3

   LWCHAN predicatorum1. . . . . . . . . . . . . .                 3

   ZEBYNCZ Benedictl Sapharych1 . . . . . .                 2

   JALKOWCZ Dobmualich1 . . . . . . . . . . . . .               4

   ZENTH IWAN cantoris1 . . . . . . . . . . . . . .                 4

   KWSKOUCZ Ambrosii1 . . . . . . . . . . . . . . . .             2

   ZEBYNCZ Georgii Sapharych1 . . . . . . . . . . . .          1

   ZWCHOWCZ Potencie1 . . . . . . . . . . . . . . . . .          1

   ZWCHOWCZ Martini1 . . . . . . . . . . . . . . . . .            1

   FABYANCHEWCZ Petrii1  . . . . . . . . . . . . . . .         1

   Relicte Johannis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2

   REPYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1

   GORYCZA magistrl Nicolat1 . . . . . . . . . . . . . .           2

   Clementis Ispani1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2

   Custodis Chasmensis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5

   Domus hospitalis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          7

   Petri prebendarii1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          4

   Stephani prebendarii hospitalis . . . . . . . . . . . .              4

   ZENTH IWAN magistri Andree1 . . . . . . . . . .             1

   ZENTH IWAN magistri Nicolai senioris1 . . . .             2

   Magistri Mathiae~Drobitel1 . . . . . . . . . . . . . . .           1

   Predialium in pertinentiis CHASMA . . . . . . .   45

   Opidum MONOZLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           250

   ZAVAMELLEKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            152

   Plebani in WERTLYN . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

   Prebendarii in WARALLIA . . . . . . . . . . . .                3

   Prebendarii in MONOZLO . . . . . . . . . . . . .                3

   Magistri hospitalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

   MONOZLO plebani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

   ZLOBODA plebani in Monozlo . . . . . . . . . .  6

   Plebani Omnium Sanctorum ibidem . . . . . .                 5

   Plebani in WARALLYA . . .                                       12

   Predialium in pertinentiis MONOZLO . . . . .               22

    

   Provincia Dombrensis

   TREMLAN Kolarych1 . . . . . . . . . . . . .                       1 

   PRASCHOWCZ Stephani1 . . . . . . . .                         2

   (2) zbroj iznosi 279

   (3) zbroj iznosi 546

    


   DER ADEL v KROATIEN u. SLAVONIEN.

   Bd.IV.43          Taf.117

    

   SAFFARICH (ŠAFARIĆ, I.)             SAFFARYTH (ŠAFARIĆ, II.)          SAFFARICH (ŠAFARIĆ, III.)

    

    

   GRBOVI PLEMENITIH ŠAFARIĆA

   U knjizi "Der Adel von Kroatien und Slavonien" /Plenstvo Hrvatske i Slavonije/, koju je dr. Ivan Bojničić objavio u Nurnbergu 1899.g., prikazana su i tri grba plemićkih obitelji Šafarića.

    

   Prvi / Šafarić I / pripadao je Ladislavu, plemićkom sucu Zagrebačke županije iz 1595.godine.

    

   Drugi / Šafarić II / snimljen je prema knjizi prijatelja, spomenaru nekadašnjih učenika liceja u Marnaros-Szigetu, u kojoj je i potpis Mihaela pl.Šafarića iz 1602.godine.

    

   Treći / Šafarić III / pripadao je Jurju Šafariću, županu Varaždinske županije 1648.godine.

    

   Boje na grbovima označene su na slijedeći nacin:

   vodoravne crte - plava boja

   kose crte - zelena boja

   okomite crte - crvena boja

   točkasto polje - zlatna boja


    

    

   GDJE SU ZABILJEŽENI ŠAFARIĆI  godine 1598. u banskoj Hrvatskoj

   1.)    Dobri Zdenci               / G.Stubica /

   2.)    Voljavec                      / G.Stubica /

   3.)    Domjanec                    / G.Stubica /

   4.)    Adamovec                   / Zelina /

   5.)    Zablatje                       / Koprivnica /

   6.)    Sv. Dijaneš                  / Vrbovec /

   7.)    Selno                           / Krapinske toplice /

   8.)    Repno                         / Zlatar /

    


    

    

   Hrvatski državni arhiv, "Conscriptio dicarum, Tomus I"

   Prijevod

   NASLOVNE STRANICE

    

   Popis plemića, predijalaca, armalista, kao i kmetova i gornja cjelokupnih županija Zagrebačke i Križevačke, prema odredbama zajedničkog Sabora slavne Kraljevine-Ugarske, zadnjeg u 1598. godini - prikazan na skupštini od strane pl.Jurja Mikulića od Brokunovca, poreznike Kraljevine, i Nikole Malenića, plemića, pravnika i plemićkog suca, a od nas Jurja Keglevića, podbana Kraljevine Slavonije i župana  županija Zagrebačke i Križevačke, kao i od zajednice velikaša i plemića ispravljen, te po starom običaju predan na čuvanje porezniku Kraljevine.

    

   Slobodnjaci i službenici Kraljevine sami znaju koliko ih je županija izuzela od svih podavanja, kako Njegovom Veličanstvu tako i Kraljevini, da budu slobodni i oslobođeni od daća, od starih vrenena. Stoga nisu pristali da se popišu i prebroje njihova imanja, jer za svoje službe nikakvu drugu naknadu /osim što su oslobođeni poreza/ ne primaju.

    

   Kako su im ove sloboštine javno na Saboru Kraljevine potvrđene i kako se umjesto njih nitko nije htio ove šlužbe prihvatiti, Kraljevina ih je potvrdila u njihovim sloboštinama koje treba uvijev čuvati i paziti.

    

   Dano na skupštini zajednica velikaša i plemića i drugih staleža spomenutih županija u kraljevskom gradu Zagrebu na Grčkim goricama /Grič/, na četiri dana prije Praznika Preobraženja Gospodnjeg, ljeta Njegovog, tisuću petsto devedeset i osme.

    

   Popis županija Zagrebačke i Križevačke godine

   1598.

   porezniku za žuganiju Zagrebačku i Kri.ževačku

   i s p i t a n

   / potpisi/

    

   Objašnjenja uz gornji prijevod

   * Prevedenon stranicom počinje Popis poreza županija Zagrebačke i Križovačke za 1598.g.

   * "Plemici, predijalci armalisti" - razne kategorije plemstva

    

    

    

    

    

    

   Ovo gore su isjećki kopija dokumenata namjestima gdje se pojavljuje ime Šafarić (Saffarych)

    

   Godina 1598. u Hrvatskoj

    

   Listina iz 1598.godine, koju držite u ruci, nastala jo u olovnim vremenima hrvatske povijesti - kada je moć turskih osvajača bila na samom vrhuncu.

    

   I nekoliko riječi bit će dovoljno da se to razumije. U godinana koje su slijedile Gupčevoj buni, Turci su 1576-1578.g. osvojili zaredon utvrđene hrvatske gradove Zrin, Bužim, Cazin, Kladušu, Ostrožac i Drežnik, a zatim poharali krajeve oko Petrove gore. Tvrđava Karlovac, dovršena kmetskom tlakom 1581.godine, otežala je, ali nije i spriječila, turske provale i pustošenja u dolini Kupe.

    

   Deset godina kasnije, Turci su opustošili kraj između Križevca i Ivanića, a zatim 1592.g. osvojili i Bihać. Tada je obrana Hrvatske morala napustiti Unu i povući se na Kupu. Cijela  Hrvatska sa Slavonijom svela se na "ostatak ostatala" - na županiju Varaždinsku, i dijelove Zagrebačke i Križevačke županije.

    

   Slijedeće godine, Hasan-paša je s 12.000 vojnika poduzeo opsadu Siska, ali mu je banska i Krajiška vojska nanijela težak poraz: izgubio je bitku i osam tisuća vojnika. Pogođen tim neuspjehom , turski car je najavio rat Austriji, koji će potrajati do 1606.g. Cijelu godinu 1593/94. Turci su držali Sisak u svojirn rukama, pustošili Turopolje, okićki i samoborski kraj, i odvodili odatl roblje. Ono, što bi ostalo za turcima, opljačkali su vojnici-najamnici "savezničkih" četa, koje su trebale braniti Hrvatsku od Turaka. Kajkavac iz Zagorja Podravinbe, Prigorja, Turopolja, i Pokuplja i danas može s dubokim razumijavnjem doživjeti to teško doba iz  Krležinih "Balada Petrice Kerempuha."

    

   Napuštajući pred Turcima svoje zemlje preko Kupe, pokrenuo se veliki val seobe Hrvata prema razmjerno sigurnijim krajevima Hrvatskom zagorju, Međimurju, Gradišću, pa čak i dalje preko Dunava na sjever. Koliko je ovamo stiglo izbjeglica, pokazuje dovoljno primjer tek jednog vlastelinstva, krapinsko-kostelsko.

    

   Zbog ugroženog obstanka Kraljevine, Hrvatski Sabor je na zasjedanju u Gradecu 1591. g. proglasio opči ustanak pred turskom opasnošću. Iz godine u godinu on je odobravao s plemićkih vlastelinstava težake i zaprege za popravak porušen utvrda i puteva. Od svih daća, ta javna tlaka bila je kmetu najteža. Tu su na njegova leđa padali put i povratak, vrlo često ugrožen od Turaka, radovi oko pripreme drvene građe i onda teška rabota na gradilištu - sve o njegovom sirotinjskom zalogaju.

    

   Ali uzdržavanje vojske i ostale ratne potrebe iziskivali su sve više novaca. U samo 40 godina Hrvatska sa Slavonijom izgubila je tri četvrtine svoje poreske snage: godine 1553. imala je oko 4000 "dimova", a 1596. - jedva jednu tisuću. Da bi se novac namaknuo, uvedena je porezna reforma, koju upravo pokazuje ovaj porezni popis iz 1598.godine.

    

   Do tada se kao porezna jedinica brojao tzv. Dim / latinski: fumus / tj. zajedničko seosko domaćinstvo u kojem je živjelo više oženjene braće, što su je skupljalo oko jednog ognjišta. Svaki bračni par imao je svoju kućicu  oko tog zajedničkog, zadružnog doma. Da bi iscijedio traženi porez iz oronulih sela ratom opustošene Hrvatske, Sabor je propisao da nova porezna

   Jedinica nije više "dim", nego svaka pojedinčno kuća kmeta građanina.

    

   Tako je nastao "Conscriptio dicarum", popis poreza za 1598. godinu, s podrobnim spiskovima svih feudalnih podložnika: kmetova, gornjaka, građana i plemića-jednoselaca, koje do tada nisu nikad popisivali. Godinu-dvije nakon tog popisa mnogi od njih više neće biti u životu. Pokosit će ih epidemija "crne smrti", kuge, koja je harala Hrvatskom 1599. i 1600. godine. Neki

   su krajevi tada ostali bez živih, koji bi mogli sahranjivati mrtve - kako su zapisali kroničari.

    

   Iako je slomenuti tursko-austrijski rat okončan 1606.godine, turska je carevina imala još dovoljno snage da krajem tog 16. stoljeća dopre sa silnom vojskom do Beča i da glavni grad Austrije drži pod opsadom mjesecima. Tek od tog neusnjoha Turska sila u Europi počinje slabiti.

    

   Porezni spisak iz 1598.godine za razliku od kasnijih urbana, ne daje opširnije podatke o poreznim obveznicima - o veličini kmetskih selišta i obvezama /činžu/ podložnika prema feudalnim gospodarima. Ipak  se može, na temelju drugih izvora, steći neka slika i o tome.

    

   Kmetovi su u Hrvatskoj dobijali većinom tzv. kvartalna selišta, dakle četvrtine od cijelog,  koje je kasnije normirano na 15 rali oranice i okućnice, i još toliko sjenokošo. U ono daba zemlja se obradivala vrlo primitivno. Još je naveliko bio u  upotrebi drveni plug, a seljak bi svake godine trećinu svog zemljišta. ostavljao nezasijanu - da mu se oranica odmori. Zato su mu i prinosi žitarica iznosili tek tri do žest puta toliko, koliko je  sjemena posijao. I još je morao stalno  strahovati hoće li mu ljetinu uništiti tuča ili suša, ako je prije toga ne odnese poplava ili štetočine. Zato je za seljačkim stolom glad bila česti gost i u doba mira, a o ratnim vremenima  da se ni ne govori.

    

   I kmet i građanin morali su feudalcu davati, uz činž u novcu i dio svog uroda: vina; pšenice, prosa i zobi, kao i "darove" vlastelinskoj smočnici: perad, jaja i sir.

    

   U Hrvatskoj u to doba još nisu znali za tako važne namirnice kao što su kukuruz i krumpir. Iako je Kolumbo otkrio Ameriku cijelo stoljeće prije nastanka našeg dokumenta "Conscriptio . dicarum A.D.1598", još će stotine godina proći dok se kultura iz Novog Svijeta: kukuruz, krumrir i duhan / pa i budući zagorski puran/ ne prošire do naših krajeva.

    

   Najunosnija grana gospodarstva u tadašnjoj Hrvatslcoj bilo je vinogradarstvo. Kad se ono počelo oporavljati od turskih provala feudalna gospoda stala su istiskivati seljaka s tog najunosnija tržišta. Da bi osigurali svoj monopol u trgovini vinom, pretvorili su kmetski činž /zakupninu/, koji se do tada plaćao novcem - u  naturalnu daću, zaveli pravo prvokupa za vlastelina, a na kraju i kmetsku tlaku. Ona je hrvatskog kmeta praktički do kraja isključila s tržišta seljačkim proizvodima i pretvorila ga u besplatnog slugu na grofovskom majuru. Kako procjenjuju povjesničari, taj povratak u kmetstvo unazadio je Hrvatsku prema Europi više, nego svi ratovi s Turcima. To je postalo sudbinom nositelja Vašeg prezimena iz 1598.godine i njegovih potomaka.

    

   Seljaku sve teže, neizdržljive prilike izazvale su još jednu pojavu: masovan bijeg kmetova od njihovih vlastelina. Zagorci su bježali prero Sutle u Štajerslcu ili dalje u Kranjsku, knetu Kaptola na imanja Zrinskog i td. Opustjela zemlja sve je teže osjećala nestašicu radnih ruku. Zato i plemići u Saboru - kako svjedoče saborski zapisnici iz 1607, 1610. i 1619. godini - često raspravljaju o odbjeglim kmetovima. Žale se da im "kmetove odvlače i noću", optužuju Zrinskog što na svoju

    

   Božjakovinu prihvaća i odbjegle kmetove. U to je doba u hrvatskoj bilo toliko bjegunaca i odmetnika da je Sabor 1610.g. donio posebne zaključke radi hvatanja "zločinaca i skitnica" /čitaj: kmetova u bijegu/. Kao pojačanje družinama vlastelinskih slugu, koji su lovili ljude izvan zakona, Sabor je samo Zagrebačkoj županiji dodijelio dva handerija banskih haramija. U tu svrhu povukao ih je s turske granice.

    

   Već u ono doba može se nazrijeti zametak jedne pojave koja će se kasnije razmahati do sramotnih razmjera »lovova na vještice«. Teško praznovjerje poticalo je histeriju, koja će odvesti na mučilišta i u smrt na lomačama mnoštvo nevinih žena, tobožnjih "coprnica". Krivica im se redovno sastojala u tome, što su se bile zamjerile nekom moćniku.

    

   Tako je 1609.g. nastao saborski zaključak, prema koje može svatko uhvatiti vješticu i predati je svom zemaljskom gospodaru. Ovaj je mora "po zasluzi kazniti". Ne učini li to, Sabor mu zaprijećuje gubitkom "ius gladii" - prava na sudovanju s donošenjem smrtnih presuda.

    

   Nasuprot obilju zapisnika o istragama s opisom sadističkog mučenja okrivljenih za "copranje", kako bi se iz njih iščupala priznanja i proširio krug optužbi - poznat je samo jedan slučaj da je okrivijena pred sudom uspjela dokazati kako je terete iz osobne mržnje i osvete /konkurenti u nekoj trgovini/. Tako je Suzana Kranjčić u Krapini izbjegla lomaču. Ali samo ona, jedna jedina u dugom nizu nevinih mučenica.

    

   Od takvih se dijelića može sklapati slika o Hrvatskoj ljeta Gospodnjeg 1598., kada je - prije najmanje petnaest  generacija - nastala ova listina, prvi puta s prezimenom koje Vi nosite.


    

   BIBLIOGRAFIJA

   KLAIĆ, Vjekoslav                  "Povijest Hrvata"  /Zagreb, 1975. /

   HORVAT, Rudolf                   "Povijest Hrvatske" /Zagreb,1924./

   ADAMČEK, Josip                  "Seljačka buna 1573." /Zagreb, 1968./

                                                  "Agrarni odnosi u Hrvatskoj XV-XVII st." /Zagreb, l980./

   "Povijest trgovišta i vlastelinstva KraPinc u doba feudalizma"

   / časopis KAJ, posvcćen Krapini 1982./

   "Bune i otpori u Hrvatskoj 17 stolječa",  /Varaždin, 1982./

   KOZINA ANTON                 "Krapina i okolica kroz stoljeća" / Varaždin, 1960. /

   BAYER, Mirko                       "Ugovor s đavlom". /Zagreb, 1953./

   / poglavlje o suđenjima"coprnicama" u Krapini /

   ĐALSKI, Ksaver Šandor        "Izabrana djela", /Zagreb, 1980./ knjiga 6 - članci

   "Zagorje" i "Gredicc"

   GROSS, Mirjana                     "Počeci rnoderne Hrvatske" /Zagreb, 1985./

   BUDAK, Neven                     "Gradovi Varaždinske županijc - u Srednjem vijeku"

   /Zagreb-Koprivnica 1994./

   ŠIMUNOVIĆ, Peter               "Naša prezimena" / Zagreb, 1985./

   KRUHEK, Milani                    "Krajiške utvrde Hrvatskog kraljevstva" - / Zagreb, 1995./

   ???                                          "Sisak u obrani od Turaka 1543-1597." /

   Izbor građe - izd . MH Sisak i AH Zgb, 1993

   HORVAT, Rudolf                   "Prošlost grada Zagreba"/"A.Cesarec", Zgb. 19xx

   ADAMČEK, Josip                  "Iseljavanje Hrvata u l6.stoljeću" studija u zborniku

   "Poviješt i kultura Gradiščanskih Hrvata" / "Globus",Zgb. 1995./

    

   Smatram da Vam uz ovu pošiljku dugujem još neku riječ. Ćim ste pokazali zanimanje za dokumente o Vašem prezimenu, stare četiri stoljeća, sigurno Vas zanima povijest upravo Vaše obitelji, pa ste o svom rodoslovu nešto podataka već prikupili - ili to namjeravate učiniti.

    

   Nadam se da neću biti nametljiv, ako  Vam u tome ponudim svoje iskustvo. Mislim da Vas ono može samo ohrabriti i uštedjeti Vam nešto vremena i sredstava.

    

   U pristupu rodoslovu mogla bi se postaviti tri jednostavna pravila.

    

   Prvo - ako nemamo sačuvanih isprava o svojim /pra/djedovima, tj. njihova imena, mjesta i makar približne godine rođenja, ili smrti, pokušajmo saznati te podatke od najstarijih živih rodaka ili prijatel,ja obitelji.

    

   Drugo - dovoljni su nam i približni podaci o najstarijem poznatom pretku, da se možemo obratiti matičnom uredu općine i zatražiti izvod iz knjige rodenih, ili umrlih, za tu osobu. U ispravi koju ćete dobiti nalaze se i podaci o njenim roditeljima, na šmo time zakoračili stepenicu dalje u povijest obitelji.

    

   Treće - Na području Hrvatskog zagorja matične su knjige rođenih, vjenčanih i umrlih podijeljene na čuvanje, u načelu ovako:

   1.)   matični uredi općina drže godišta od 1900.g. na dalje,

   2.)   godišta 1857-1900. čuva Povijesni arhiv u Varaždinu, a

   3.)   Hrvatski državni arhiv u Zagrebu čuva godišta starija od 1857.g.

    

   U dogovoru s tim ustanovama, svaki  interesent može u njihovim čitaonicama dobiti na uvid knjige, koje ga zaninaju. Bit će mi drago, ako Vam u tome mogu biti pri ruci.

    

   Nemojte propustiti priliku da svojim mlađima ostavite zapisana sjećanja o prošlosti svog roda, kakva nam naši stariji nisu mogli predati. Ne kaže se uzalud da čovjek živi tako dugo, dok je i uspomena na njega živa. Zbog zanimanja o obitelji, Vaši će Vas se potomci sjećati jos kroz mnoge naraštaje.

    

  Vi ste naš posjetioc - obiskovalec (od februara 2005.g.)
  dne 2007-07-23 je prišlo prvič do izpada števca pri 10.340 obiskov
  dne 2008-02-15 je prišlo drugič do izpada števca pri 4.300 obiskov